Regulamin sklepu
 1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepbart.pl zwanego dalej Portalem.

  2. Właścicielem i administratorem strony www.sklepbart.pl jest firma Drukarnia Offsetowa B&S Print s.c. Grzegorz Bartosz, Agnieszka Bartosz, Żdżary 16A, 72-100 Goleniów, NIP 8561634002, tel. 91 407 31 65, e-mail: biuro@sklepbart.pl, zwana dalej „Sprzedawcą”, „Usługodawcą”.

  3. Definicje

   1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.

   2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   3. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

   4. Produkt - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu sklepbart.pl, wykonane zgodnie ze specyfikacją, na podstawie plików graficznych Klienta.

   5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

   6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   7. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 

 1. Warunki korzystania z portalu, zawierania umowy

  1. Warunkiem korzystania z portalu jest utworzenie konta na stronie sklepbart.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

  2. Informacje podane przez Klienta podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.

  3. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu. Następnie po wgraniu plików graficznych, wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamów”.

  4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych a płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”)

  5. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży dla Zleceń już opłaconych oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

    

 2. Materiały do druku

  1. Materiały przesłane przez Klienta do druku powinny być przygotowane według specyfikacji opublikowanych na portalu. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie „Jak prawidłowo przygotować projekt”. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy.

  2. Serwis sklepbart.pl nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Sprzedawca ma prawo odmówić jego realizacji.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

  5. Pliki przesyłane do Usługodawcy usuwane będą z systemu po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania. Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych.

 

 

 1. Płatności i ceny

  1. Podane ceny produktów są cenami brutto

  2. Płatności za zlecenie można dokonać przelewem bankowym, przelewem online za pomocą serwisu PayU.

  3. Płatność przedpłata

  4. Dokonując zakupów na portalu sklepbart.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 

 1. Dostawy

  1. Dostawa Produktów dostępna jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Dostawa Produktów za pomocą firm kurierskich jest odpłatna. Koszty dostawy podane są na stronie w zakładce „Koszty dostawy”. Przesyłki dostarczane są w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 20:00.

  3. Termin wysyłki zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Klienta informacji o zmianie statusu zamówienia na „przesyłka wysłana”

  4. Sprzedawca dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającej z przyczyn losowych i niezależnych od sprzedawcy, tj.: braki w dostawach energii elektrycznej i sygnału internetowego, opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sprzedawcy względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

  5. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.

  6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny pod adresem Żdżary 16A, 72-100 Goleniów, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

    

 

 1. Reklamacje

  1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@sklepbart.pl. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu.

  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie, jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.

  3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zgłoszenia. Sprzedawca może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanego produktu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również wymagać uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za niezasadną.

  4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji. W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie.
   W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia.
   Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu.

  5. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

  6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, przy druku tego samego projektu mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę.

  7. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Usługodawcy.

  8. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

  9. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę.

  10. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

 

 1. Zgłoszenie błędu funkcjonowania portalu

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@sklepbart.pl.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl